Общи условия и Условия за доставка

Настоящите Общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби на стоки през уеб сайта mybartisan.com, собственост на Мескал ЕООД, ЕИК 206026420 гр.София, адрес за кореспонденция mybartisan@gmail.com, наричан за краткост “продавач” и всяко физическо или юридическо лице, ползващо уеб сайта за извършване на поръчки за закупуване на стоки и наричано за краткост “потребител”.
Използвайки mybartisan.com за покупка на стоки се счита, че приемате и сте съгласни с описаните по-долу Общи условия.

Предмет

1. Уеб сайтът предоставя на потребителя информация за продукти и възможност да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки, чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при стриктно спазване от страна на потребителя на настоящите Общи условия и на действащото законодателство. Онлайн магазинът предоставя информация за предлаганите продукти и продажната цена, с включени всички данъци и такси, информация за начина на плащане и доставка.

Покупко-продажба

1. Продавачът не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, продавачът, в рамките на 24 часа в работни дни след получаване на заявката за покупка, уведомява потребителя – чрез обаждане по телефон на посочения в регистрационния формуляр телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от потребителя имейл – за изчерпването на стоката и за възможността да промени поръчката по свое желание.

2. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Мескал ЕООД, чрез mybartisan.com не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

3. Потребителят има възможност да извърши покупка на предлаганите от уеб сайта стоки след извършване на следните фактически действия:

А. Регистрация в онлайн магазина на уеб сайта mybartisan.com

Б. Връзка с търговеца може да бъде установена чрез mybartisan@gmail.com

В. Избор на артикул по вид и цена

Г. Натиска бутона CHECKOUT, като това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор потребителя и продавача изрично

4. След подаване на поръчката към Мескал ЕООД чрез уеб сайта mybartisan.com потребителя ще получи обаждане или мейл, за да потвърди своето категорично желание за направената поръчка. Чрез този контакт потребителя ще получи информация за цената на продукта и приблизителна сума за транспортни разходи.

Цени, начин на плащане и доставка

1. Всички цени в уеб сайта са посочени в български лева, с включени всички данъци и такси, за един брой и не включват разходите за доставка.

2. Цената и разходите за доставка се заплащат при доставка – в брой от потребителя или от трето лице от името на клиента.

3. Доставката се извършва до 48 часа в работни дни след потвърждаване на поръчаната стока на посочения от потребителя адрес за доставка.

4. Възможните начини за плащане при доставка в София са: в брой или с банкова карта (AMEX, Visa, Mastercard, Diners Club и др.) в момента на доставка или по време на създаването на поръчка чрез BitPay.

5. Доставките извън София се заплащат в брой в момента на доставка или по време на създаването на поръчка чрез BitPay.

Отказ

1. Потребителят има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато: стоката или нейната опаковка е била повредена при транспортирането. В този случай потребителят трябва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.

2. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 7 /седем/ работни дни, като транспортните разходи са за сметка на потребителя.

3. Ако потребителят се откаже в указания седемдневен срок, следва да уведоми продавача и да върне стоката в нейната оригинална опаковка, с оригиналните етикети, бандероли, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин. В този случай продавачът възстановява на потребителя заплатената от него цена не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

Права и задължения на страните

1. Чрез съгласието си с тези общи условия потребителят декларира, че е над 18год. възраст и има право да закупува и употребява алкохолни напитки, освен в случаите, когато в поръчката фигурират само продукти без наличие на алкохол.

2. Продавачът е длъжен да достави в срок заявената стока в нейната ненарушена цялост и да прехвърли собствеността на стоката.

3. Потребителят е длъжен да не подава фиктивни или невалидни заявки, да посочи точен адрес за доставка, имейл адрес за кореспонденция и телефон за връзка.

4. Потребителят е длъжен да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от потребителя адрес за доставка в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. При предаване на стоката Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от Потребителя адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Мескал ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Лични данни

1. Мескал ЕООД чрез mybartisan.com чрез платформата WooCommerce и WordPress полагат дължимата грижа за защита на личните данни на Потребителя, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на регистрация и заявление за покупка на стоки. Това задължение отпада, ако Потребителят е предоставил неверни данни..

2. Мескал ЕООД чрез mybartisan.com има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Потребителя, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния електронен адрес: mybartisan@gmail.com. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

3. Мескал ЕООД чрез mybartisan.com чрез платформата WooCommerce и WordPress се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

3.1. е получил изрично писмено съгласие на потребителя;

3.2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

3.3. Мескал ЕООД чрез mybartisan.com е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Авторски права

1. Всички текстове, изображения, снимки и статии, публикувани на този сайт са със запазени авторски права и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права и субсидиарно приложимото българско и чуждестранно законодателство. Използването им, без да е налице изричното съгласие на автора за това, е в разрез с българското законодателство.

Отговорност

1. Мескал ЕООД чрез mybartisan.com не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, каквито Мескал ЕООД чрез mybartisan.com не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително, но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Мескал ЕООД чрез mybartisan.com

Промени в Общите условия

1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от продавача. Промените в Общите условия не засягат отношенията между продавача и потребителя, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените на Общите условия заявка за покупка на стока/и.

За въпросите, неуредени в настоящите Общи условия, всички спорове между страните ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване по законовия ред на Българското законодателство.

Доставка и начин на плащане

1. Доставки се извършват само на лица над 18 годишна възраст, освен в случаите, когато в поръчаните продукти няма наличие на алкохол.

2. Доставката се извършва в рамките на 48 часа, след потвърждение по мейл.

3. За територията на София, доставката е безплатна, когато поръчката Ви е на стойност над 120 лв. с ДДС. В този случай игнорирайте таксата за доставка, която се калкулира автоматично.

При стойност до 119,99 лв. с ДДС, доставката се изпълнява като към сумата по сметката се добавят транспортни разходи на стойност: 5 лв. с ДДС.

4. За територията на страната, извън София доставката се доставя с куриер за ваша сметка. Доставката се изпълнява според условията за доставка на куриера.

Цената на доставката е съобразно килограмите и обема на пратката и ще ви бъде калкулирана приблизително по време на вашата поръчка (сумата в сайта е завишена и цената, която ще платите на куриера ще бъде малко по-ниска).

5. Възможните начини за плащане при доставка в София са: в брой или с банкова карта (AMEX, Visa, Mastercard, Diners Club и др.) в момента на доставка.

6. Доставките извън София се заплащат в брой в момента на доставка или по време на създаването на поръчка чрез BitPay.