Tequila El Destilador

The history of this noble company’s origins date back to the year 1940 with Don Enrique Guillermo Newton who begins to market tequila under the name “Supreme and unique special tequila”.
In 1943, with the birth of Mr. Federico Ernesto Newton, a family generation interested in resuming the course of his father’s company arose.
During the 80’s, the company had prestige in the tequila world, with imminent growth.
In 1989, the company name was officially consolidated “Tequilera Newton e Hijos SA de CV”, which continues with 4 generations of tradition that seek to conquer society with a good tequila. In 1991 the construction of the current Santa Lucia Distillery began, which was completed in 1994.
In the year 2002 the brand of tequila El Destilador 100% agave was born in an incipient way.
Federico Ernesto and his wife Doña Graciela Francisca decide to delegate the control of the family business to two of their other children at the end of 2009, Lic. Carlos Enrique and Lic. Graciela María Guadalupe.
As a result of the delegation of the command of the company to Carlos Enrique and Graciela María Guadalupe, the beginning of a new era for the family business is generated as a result, within which there are significant changes in the growth of the different business units, “Corporate Distillery Santa Lucia, S.A. de C.V.” is currently a modern and efficient factory that It is certified by the Tequila Regulatory Council (CRT) as well as the Official Mexican Standard (NOM)., where exceptional quality tequilas are produced but with the authentic traditional flavour, using new technology production methods and tools, as well as strict quality controls on the product, but with deep respect for the traditional method (use of ovens masonry) and the original recipe to make tequila as it was formerly produced by its founder Don Enrique Guillermo Newton Alexanderson.

Историята на произхода на тази благородна компания датира от 1940 г. с Дон Енрике Гилермо Нютон, който започва да предлага на пазара текила под името „Върховна и уникална специална текила“.
През 1943 г., с раждането на г-н Федерико Ернесто Нютон, се заражда семейно поколение, което се интересува от възобновяване на курса на компанията на баща му.
През 80-те години компанията е разпозната сред престижните в света на текилата, с неизбежен растеж.
През 1989 г. името на компанията е официално променено на „Tequilera Newton e Hijos SA de CV“, което продължава традицията на 4 поколения, които се стремят да завладеят обществото с добра текила. През 1991 г. започва изграждането на сегашната дестилерия Santa Lucia, която е завършена през 1994 г.
През 2002 г. в начален етап се ражда марката текила El Destilador 100% агаве.
Федерико Ернесто и съпругата му доня Грасиела Франциска решават да делегират контрола върху семейния бизнес на две от другите си деца в края на 2009 г. –  Карлос Енрике и Грасиела Мария Гуадалупе.
В резултат на делегирането на командването на компанията на Карлос Енрике и Грасиела Мария Гуадалупе, стартира началото на нова ера за семейния бизнес, която бележи значителен растеж, „Корпоративна дестилерия Santa Lucia, S.A. de C.V.“ в момента е модерна и ефективна фабрика, която е сертифицирана от Регулаторния съвет на текилата (CRT), както и от официалния мексикански стандарт (NOM), където се произвежда текила с изключително качество и автентичен традиционен вкус, като се използват нови технологични методи за производство при строг контрол на качеството на продукта и с дълбоко уважение към традиционния метод (използване на зидани пещи) и придържайки се към оригиналната рецепта за приготвяне на текила, както преди е била произвеждана от нейния основател Дон Енрике Гилермо Нютън Александърсън.


2 Лета

“2 Summers” is a brand for natural, all-fruit, craft liqueurs. It takes exactly two summers to produce them. In the first summer, fresh fruits are picked and distilled into fruit brandy. In the following summer, fresh cherries/raspberries are picked and carefully selected. Using the traditional method of maceration, the fresh fruits are soaked with sugar in the fruit brandy and that is how their natural flavours and aroma get extracted. Crisply said, each bottle of the fruit liqueur gathers the sun and the fruits of 2 summers.

“2 Лета” са марка за изцяло плодови, натурални, крафт ликьори. Точно 2 лета отнема тяхното производството. През първото лято се берат плодовете, от които се произвежда плодов дестилат. И тъй като ликьорът е изцяло натурален, без есенции и допълнителни аромати, търпеливо се ичаква и следващото лято, когато се берат отново пресни малини/череши. За извличането на аромата и вкуса, се използва традиционния метод мацерация, при който пресните плодове се киснат със захар във вече приготвения плодов дестилат. И така, в 1 бутилка са събрани слънцето и плодовете от 2 лета.


Cocchi

Cocchi produces, since 1891, wine-based aperitifs and hundred percent Piedmontese sparkling wines following the best traditions of Asti area.
The winery has inherited from the founder Giulio Cocchi an unlimited liveliness and a deep quality research leading its products to be known and appreciated in the five continents.
All Cocchi products are wine-based and the recipes are those of the past, concealed upon the insights and intuitions of the same Giulio Cocchi.
What defines Cocchi style is then its elegance and authenticity:
the quality of the wine and of the other ingredients, the century-old technical expertise and a passion and creativity that have never failed over the years.
Since 2012 Giulio Cocchi is inscribed in the National Register of the Historic Companies in Italy for its first 130 years of uninterrupted activity.

Cocchi (Коки) произвежда от 1891 г. аперитиви на винена основа и стопроцентови пиемонтски пенливи вина, следвайки най-добрите традиции на района на Асти.
Винарната е наследила от основателя Giulio Cocchi неограничена жизненост и дълбоко изследване на качеството, което води до това нейните продукти да бъдат известни и оценени на петте континента.
Всички продукти на Cocchi са на винена основа, а рецептите са от миналото, скрити от прозренията и интуицията на същия Giulio Cocchi.
Това, което определя стила на Cocchi, е неговата елегантност и автентичност:
качеството на виното и на другите съставки, вековната техническа експертиза, страст и креативност, които никога не са се проваляли през годините.
От 2012 г. Giulio Cocchi е вписан в Националния регистър на историческите компании в Италия за първите си 130 години непрекъсната дейност.